ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เส้นทาง…สู่…”ศาสตราจารย์” ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากรและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

เรื่อง เส้นทาง…สู่…”ศาสตราจารย์”

ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากรและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560

ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร รีเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก TaCS Center ที่ได้รับรางวัล ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากรและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก TaCS Center ที่ได้รับรางวัลในงานเชิดชูเกรียติ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.  

ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากรและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560

ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร รีเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

วันที่ 26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2560 กลุ่มทฤษฎีวิจัยฟิสิกส์ จัดโครงการ The 2nd KMUTT School on theoretical physics ณ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

วันที่ 26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2560 กลุ่มทฤษฎีวิจัยฟิสิกส์  และศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ ได้จัดโครงการ The 2nd KMUTT School on theoretical physics ณ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เนื่องจากปัจจุบันกำลังศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับ Quantum information and quantum computer เพราะเป็นหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ ซึ่งความรู้พื้นฐานทางด้านนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับการสร้างคอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่ทำงานอยู่บนพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัม รวมทั้งเทคโนโลยีในอนาคตต่าง ๆ จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ทั้งนั้นได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งเชิญผู้ที่สนใจจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม เพื่อเผยแพร่ความรู้ และต่อยอดงานวิจัยต่อไป


 

17-19 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ ได้จัดโครงการบรรรยายพิเศษ เรื่อง “New Trends and Developments in Fixed Point Theory and Optimization Research for Real World Problems”

เมื่วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ ได้จัดโครงการบรรรยายพิเศษ เรื่อง “New Trends and Developments in Fixed Point Theory and Optimization Research for Real World Problems” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก University of Alberta คือ Professor Anthony To-Ming Lau จาก  ประเทศแคนาดา, ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา จาก คลัสเตอร์ CLASSIC, มจธ., ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก มาให้ความรู้แก่นักศึกษา และผู้ที่สนใจ พร้อมกับ Discussion ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560  ณ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.