Workshop on Mathematical Physics On 25 March 2018.

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คง สมาชิกศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Workshop on Mathematical Physics” โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา และผู้ที่สนใจ พร้อมกับ Discussion

ณ ห้องประชุม SCL 509 ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี