TaCS Meeting 2/2561

ประชุมสมาชิกศูนย์ TaCS  ครั้งที่ 2/2561

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุม SCL 606 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เวลา 12.00 น. – 13.00 น.

(ร่าง)สรุปประชุมศูนย์ TaCS (ครั้ง2-61)