ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก TaCS Center ที่ได้รับรางวัล ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากรและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก TaCS Center ที่ได้รับรางวัลในงานเชิดชูเกรียติ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.  

ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากรและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560

ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร รีเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ