Monthly Archives: December 2017

ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เส้นทาง…สู่…”ศาสตราจารย์” ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากรและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

เรื่อง เส้นทาง…สู่…”ศาสตราจารย์”

ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากรและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560

ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร รีเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก TaCS Center ที่ได้รับรางวัล ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากรและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก TaCS Center ที่ได้รับรางวัลในงานเชิดชูเกรียติ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.  

ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากรและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560

ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร รีเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ