สมาชิกศูนย์ TaCS ได้เข้าร่วมสัมมนากับคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเฮอร์เทจ บางแสน โดยระดมสมองแผนกลยุทธ์ ด้านงานวิจัยของคณะ