วันที่ 26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2560 กลุ่มทฤษฎีวิจัยฟิสิกส์ จัดโครงการ The 2nd KMUTT School on theoretical physics ณ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

วันที่ 26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2560 กลุ่มทฤษฎีวิจัยฟิสิกส์  และศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ ได้จัดโครงการ The 2nd KMUTT School on theoretical physics ณ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เนื่องจากปัจจุบันกำลังศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับ Quantum information and quantum computer เพราะเป็นหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ ซึ่งความรู้พื้นฐานทางด้านนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับการสร้างคอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่ทำงานอยู่บนพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัม รวมทั้งเทคโนโลยีในอนาคตต่าง ๆ จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ทั้งนั้นได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งเชิญผู้ที่สนใจจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม เพื่อเผยแพร่ความรู้ และต่อยอดงานวิจัยต่อไป