17-19 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ ได้จัดโครงการบรรรยายพิเศษ เรื่อง “New Trends and Developments in Fixed Point Theory and Optimization Research for Real World Problems”

เมื่วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ ได้จัดโครงการบรรรยายพิเศษ เรื่อง “New Trends and Developments in Fixed Point Theory and Optimization Research for Real World Problems” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก University of Alberta คือ Professor Anthony To-Ming Lau จาก  ประเทศแคนาดา, ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา จาก คลัสเตอร์ CLASSIC, มจธ., ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก มาให้ความรู้แก่นักศึกษา และผู้ที่สนใจ พร้อมกับ Discussion ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560  ณ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.