ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา เข้าฟังการสอบความก้าวหน้าและสอบเสนอหัวข้อของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา