สมาชิกศูนย์TaCS เข้าร่วมฟังการเสนอส่งผลงานวิจัยเพื่อรับทุนของกองทัพบก

สมาชิกศูนย์ TaCS เข้าฟังการสนับสนุนุนวิจัยสกอ. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโทปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพดเานกองทัพบก และการป้องกันประเทศ2560